ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

Διερεύνηση μηχανισμών χρηματοδότησης, σύνταξη, ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και υπηρεσίες διαχείρισης εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων σε εθνικό, διασυνοριακό και διακρατικό επίπεδο:

 • HORIZON 2020
 • EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME (INTERREG)
 • LIFE ENVIRONMENT / NATURE
 • PRIMA
 • ERANETMED
 • COST ACTION
 • ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΟΧ)
 • ΕΣΠΑ
 • ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • CLLD LEADER