Έρευνες

Έρευνες

 • Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Παρορίου (Γεωργοτεχνική/Γεωργοοικονομική)
 • Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Νέας Τρίγλιας (Γεωργοτεχνική/Γεωργοοικονομική)
 • Μελέτη χαρτογράφησης προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Λήμνου
 • Εδαφολογική μελέτη Λίμνης Κάρλας
 • Υδρογεωτεχνική και γεωλογική καταλληλότητα χώρου για την ίδρυση κοιμητηρίου Δήμου Κορινθίων
 • Αλάτωση στις αγροτικές εκτάσεις της λεκάνης Ανθεμούντα
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης στο Θερμαϊκό κόλπο: Πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη
 • Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στοιχείων οδικής υποδομής, φθορών και διαχείρισης συμβάντων επί του οδικού δικτύου Δήμου Θερμαϊκού
 • Ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών σχεδιασμού για την υλοποίηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Επικαιροποίηση καταγραφής υφιστάμενων γεωτρήσεων και αξιολόγησης σε σχέση με τη γεωργική παραγωγή και τη λίμνη Κορώνεια και έκθεση με τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα και τα συμπεράσματα-προτάσεις.
 • Καταγραφή των θρεπτικών στοιχείων, των βαρέων μετάλλων και των υδροδυναμικών ιδιοτήτων των εδαφών για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Back to Category

Date

30 Οκτωβρίου 2015

Categories

Έρευνες