Καινοτομίας και Επιχειρησιακές Ομάδες

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» προωθεί τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων με τη συμμετοχή ερευνητικών φορέων, αγροτών, επιχειρήσεων, βιομηχανίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και ΜΚΟ για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στην πράξη.

Η ομάδα Ecotopia παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης καινοτομίας και διευκόλυνσης καινοτομίας στον τεχνολογικό και αγροτικό τομέα για την ανάπτυξη και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (Μέτρο 16 – Π.Α.Α. 2014-2020), οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Ανεύρεση εταίρων και οργάνωση εταιρικού σχήματος
  • Διαμόρφωση καινοτόμων ιδεών
  • Οργάνωση πλαισίου και δράσεων υλοποίησης
  • Προετοιμασία και υποβολή φακέλων χρηματοδότησης
  • Διαχείριση έργων καινοτομίας από την έγκριση έως και τη λήξη τους.

Μέλος της Ecotopia συμμετέχει στην Ομάδα Εστίασης Εμπειρογνωμόνων (Focus Group) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία για την ανασκόπηση καλών πρακτικών και τη διευκόλυνση στοχοθέτησης των νέων επιχειρησιακών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα Ecotopia έχει επιμεληθεί στην ελληνική γλώσσα έξι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και είναι διαθέσιμες για όλους εσάς.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Ευκαιρίες χρηματοδότησης από

την ΕΕ που σχετίζονται με την

καινοτομία στον τομέα της

γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας.

Υποβάλλοντας το καινοτόμο έργο σας :

τι ,πως και που.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

(EIP-AGRI) Μεταμορφώνοντας

την Ιδέα σας σε Καινοτομία

  Δίκτυο EIP-AGRI Υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας

Νεοεισερχόμενοι στη γεωργία: διδάγματα για την

προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Νερό και Γεωργία: Στρατηγικές σε

επίπεδο αγρού