ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικού, αναπτυξιακού και επιχειρησιακού σχεδιασμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

  • Στρατηγικό σχεδιασμό και αξιολόγηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση Μελετών για την Επιχειρηματικότητα & την Καινοτομία
  • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού
  • Αναπτυξιακός σχεδιασμός Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών
  • Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις