ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών δράσεων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες ανάπτυξης, τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης αγροτικού τομέα και πρωτογενούς παραγωγής
  • Εφαρμογές εκτίμησης οικολογικού αποτυπώματος και εικονικού νερού στη διαχείριση υδατικών πόρων και τη γεωργία
  • Ανάπτυξη και αξιολόγηση αγροπεριβαλλοντικών δεικτών ποιότητας εδαφοϋδατικών πόρων
  • Περιβαλλοντική παρακολούθηση και σχεδιασμός περιβαλλοντικών δράσεων και έργων
  • Εκτίμηση ρύπανσης και υποβάθμισης εδαφοϋδατικών πόρων και σχεδιασμός δράσεων και μέτρων αντιμετώπισης
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Προστατευόμενων Περιοχών
  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
  • Ανάλυση περιβαλλοντικών πιέσεων, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκτίμηση οικολογικής κατάστασης υδατίνων σωμάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/EC